Phương án bảo vệ cho trung tâm thương mại có điểm gì đặc biệt

Trung tâm thương mại thường lại những mục tiêu có diện tích lớn cả trong và ngoài, vì vậy àm tình hình an ninh ở đây diễn ra khác phức tạp. Số lượng hàng hóa, xe cộ cũng như người ra vào hàng ngày rất đông đảo gây nhiều khó khăn trong công tác an ninh, đặc biệt là những mục tiêu triển khai lực lượng mỏng. Để có thể đạt được hiệu quả cao về an toàn người cũng như tài sản tại đây thì cần phải có một phương án được đề ra một cách chi tiết và phù hợp. Xác định được những mục tiêu và nhiệm vụ khác nhau để có thể linh động báo cáo và kiểm tra khi cần thiết.