Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng, của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh và an toàn cho các tài sản, nhân viên cũng như khách hàng của cơ quan, doanh nghiệp. Để đảm bảo được an ninh và an toàn cho các tài sản của cơ quan, doanh nghiệp thì lực lượng bảo vệ cần phải có những điểm về nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng, của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thỏa yêu cầu.

Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 • Hỗ trợ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho cơ quan, doanh nghiệp. Họ thực hiện các yêu cầu bảo vệ theo hướng dẫn và chỉ đạo từ cơ quan Công an có thẩm quyền.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn cho cơ quan, doanh nghiệp.

Quyền hạn của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Lực lượng bảo vệ cơ quan và doanh nghiệp của nhà nước và tổ chức chính trị có các quyền hạn sau:

 • Kiểm tra và đôn đốc các bộ phận, đơn vị, cán bộ, công nhân viên trong cơ quan và doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự và nội quy bảo vệ cơ quan và doanh nghiệp.
 • Trong khi thực hiện nhiệm vụ, có quyền kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, phương tiện vào và ra khỏi cơ quan, doanh nghiệp nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Tiến hành công tác xác minh những vụ việc xảy ra tại cơ quan, doanh nghiệp theo thẩm quyền mà người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp giao hoặc theo yêu cầu của cơ quan Công an có thẩm quyền.
 • Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phải báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng bảo vệ cơ quan và doanh nghiệp khác có các quyền hạn sau:

 • Trong khi thực hiện nhiệm vụ, có quyền kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, phương tiện vào và ra khỏi cơ quan, doanh nghiệp nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Tiến hành công tác xác minh những vụ việc xảy ra tại cơ quan, doanh nghiệp theo thẩm quyền mà người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp giao hoặc theo yêu cầu của cơ quan Công an có thẩm quyền.
 • Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phải báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, con người và đảm bảo, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công ty an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp mà họ được phân công. Cụ thể, nhiệm vụ của họ bao gồm:

 • Kiểm soát và quản lý việc ra vào, di chuyển trong khu vực của cơ quan, doanh nghiệp mình đảm trách.
 • Giám sát và phát hiện sớm các hành vi vi phạm pháp luật, nội quy trong khu vực của cơ quan, doanh nghiệp và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.
 • Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm trong khu vực của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Tổ chức huấn luyện cho cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, doanh nghiệp về pháp luật về an ninh, trật tự, nội quy và kỹ năng tự vệ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao phó từ lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của cơ quan, doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng, của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp mà quý khách có thể tham khảo để lựa chọn dịch vụ bảo vệ chất lượng. Với kinh nghiệm nhiều năm đã triển khai nhiều dự án bảo vệ lớn nhỏ, Bảo Việt tự tin là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp uy tín, chất lượng.